ગોદડીયો ચોરો…પરમેશ્વરીય પરિષદ – ૨

       જોકે કેટલાક સાધુઓ બાવાઓ અને ગુરુઓ અવળા રવાડે ચડી ગયા છે એ પ્રજાને બરબાદ કરી

        સર્જાઈ જાય છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s