ગોદડિયા ચોરાને ૨૦૧ લાઇક મળી

ગોદડિયા ચોરાને ૨૦૧ લાઇક મળી.!!!!!!

 “ગોદડિયો ચોરો “ ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ થી “પરાર્થે સમર્પણ”ના

ભાડાના ખોરડાને અલવિદા કહીપોતાના ફ્લેટમાં વસ્યો ત્યાર બાદ

લગભગ ૫૦૦ કોમેન્ટ અને ૨૦૧  લાઇક્ની સિધ્ધિ મલી છે.

વાંચકોના અનેરા ઉત્સાહ ને ગોદડિયા ચોરાને સંદેશ આપવા બદલ

સર્વેનો ખુબ આભાર.

10 thoughts on “ગોદડિયા ચોરાને ૨૦૧ લાઇક મળી

  1. દરેક એક લાઈકની પાછળ પાંચ બીજા આળસુઓ છૂપાયેલા હોય છે અને દરેક એક પ્રતિભાવ પાછળ બીજા દસ પીઠ પાછળ વખાણ કરનારાઓ હોય છે. આ આંકલન કરતાં આંકડા મોટા હોઈ શકે છે.

    Like

ગોદડિયો ચોરો… ને પ્રતિસાદ આપો જવાબ રદ કરો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s