ગોદડિયો ચોરો…ગોદડિયાજી હાજિર હો….

ગોદડિયો ચોરો…ગોદડિયાજી હાજિર હો….

=====================================================

ગોદડીયો ચોરો

 

ગોદડિયાભાઇના વાવટા ચારેકોર ફરક ફરક ફરકતા ફરી રહ્યા હતા.

 એના વાવટાની હવામાં જે કોઇ હડફટે ચડતા એનાં છોડાં કાઢી નાખી

 બરાબરના ભીંસમાં લેતા હતા.

“ભારતના રાજકીય નેતાઓ સાથે અમેરિકા ને બીજા દેશોના નેતાઓને

એણે ઝપટમાં લીધા હતા. પણ પેલી કહેવત છે ને કે પાશેરને માથે કોઇ

શેર મલી જાય એમ કેટલાક ભાજપ પ્રેમીઓ તો કેટલા કોંગ્રેસ પ્રેમીઓ

તો કેટલાક વિદેશ પ્રેમી બ્લોગ ગાદીપતિઓએ ભારે હોહા મચાવી મુકી

ને ગોદડિયાજીને રુબરુ હાજર થઇ ખુલાસો કરવા માટે બ્લોગ પંચાયત

 બોલાવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું.”

( જેમ ગ્રામ પંચાયત ખામ પંચાયત દેશમાં ભરાય છે ને પંચાત કરે છે)

 “આખરે અમદાવાદમાં સાહિત્ય પ્રેમી અને સાહિત્યકારોને અદકેરો આવકારો

 આપનાર એવા અકબરભાઇની “હોટેલ સફર ઇન”માં પંચાયત બોલાવી. “

 આદરણીય શ્રી વલીભાઇ મુસાના પ્રમુખસ્થાને આદરણીય વડિલ શ્રી આત્તાજી

 આદરણીય વડિલ બહેન શ્રી પ્રજ્ઞાજુબહેન આદરણીય વડિલ શ્રીજુગલકિશોરજી

 વ્યાસ અને આદરણીય વડિલ શ્રી પી.કે.દાવડા એમ પંચ નીમવામાં આવ્યું.”

 ગોદડિયાજી હાજીર હો “ના પ્રચંડ નાદ સાથે પંચની બેઠક શરુ થઇ ને મેલી ઘેલી

 ફાટેલી તુટેલી ગંધાતી ગોદડી સાથે ઝુમતા ઝુમતા ગોદડિયાજી હાજર થયા.”

ભગો ભણેશરી નામક હુરતી બ્લોગર કહે ” ગોદરિયા અવે તારુ આવી જ બઈનું.

ટારા મનઠી ટુ  ટારી જાટને બૌ ઓસીયાર હમજતો ઉતો.સાલા બુઢ્ઢીના બરદીયા,

ટારામાં બે પૈહાની  બી બુઢી ઓટેને, ટો ગમે ટેમ લાવારા ની જ કરટે.

અવે આ બઢા વિડ્વાન સાહિટ્યકાર ટારી પટ્ટર ફારી નાખ્ખે. આજે ટો ટારી ચડ્ડિ

પિલ્લાઈ જ જવાની. આખ્ખી ડુનિયામાં મેં આજ હુઢીમાં ટારા જેવા ડફોર ને નઠિ

જોઈલો. આ કમિટીમાં ટો બઢા હારા હારા માનસો છે પન મારા જેવા હુરતી ઓટેને

ટો હુરતી ગાલઠી જ ક્વેસચનની મશીનગન મારટે. ચડ્દીમાં પી પી જ નઈ પન

છી છી હૌ ઠઈ જટે.સાલો નસીબદાર છે કે બઢા એકડમ ટોપ લેવલ ના માનસો છે.

સાલા ટુ બ ગૈલા હૈ. હવે બઢાને લાંબો ઠઈને  પગે લાગી સોરી કૈ દેજે. કડાચ ટને જવા ડે.”

મેહોણા બાજુના એક ગોમથી આયેલા એક ગગનજી પટેલ બ્લોગર ગાજી ઉઠ્યા.

” ગોમના દીયોરો,  તમારું જ હોન્ક્યે રાખસો ક  મારું યે હોભળશો.”

મારો બેટો આ બે ઓનીનો ગોદડીયો ફાટી ન સાપરે ચડ્યો સ એ ન નેચ ઉતારવાનો સ

એ ન કોઈની એ હાડા બાળી નથ . બધાની ફિલમ ઉતાર સ તો એની ય ફિલમ

ઉતારો તો દિયોર ઠેકાણ આવશ .બ્લોગર ભઈઓની આ પંચાત ભરાણી સ એમાં

બરાબર એની ખબર લઈ લેવાની સઅન એની ઓખાત ચેટલી સ એનું ભોંન કરાવવાનું

સ એવું મારું મોનવું  સ.ચ્યમ બરાબર સ ન  કે પસ …….

પેલા મથુરિયા અન ચતુરીયા ન કર્યું તું એવું  કુલડીમાં જ ગોળ ભાંગવાના સો !

મેતો માર નૈ ન ભણાવ એ નૈઇ એવું નો કરતા બાપલા “

આટલું બોલી ન આ મેહોણીયા બ્લોગર હેઠ બેસી જ્યા અન તૈણ  ગલાસ પોણી પી જ્યા.

” કાઠિયાવાડથી આવેલા કરવતસંગ બાપુ કહે, “આ ઘેલહાગરીનો ગોદડીયો,

બ્લૉગમાં કેમણોથો ઘરી ગ્યો ! મોંએથી માંખ્યુ ઉડ્ત્યુ નથ ને હાલ્યો છે બ્લૉગ લખવા !

ઈવડા ઈને તો કાંઈ કામધંધો નથ તી ઘસડે રાખે છે. આંય અમારે વાંચીવાંચીને

મગજનું દહીં થૈ જાય છે ! ઈને  ક્યોકે માપમાં રે, નીકર મારી ડગરી હટીને તો

ઈની ગોદડીના ગાભા કાઢી નાખીહ !!!”

 ચરોતરનો એક બ્લોગર ચુની ચરોતરી કહે ” આ ગોદદિયાએ તો અમારા ચરોતરની

 આબરુની બોન પૈણી નોખી હારો વનેરુ જેની હોય એની પાછર પડી જાય  ને એની

 પત્તર ખોંડી નાખ સે.  એની બુધિ (બુધ્ધિ) તો જુઓ મારા ભૈ (ભાઇ)નો હારો (સાળો) કેતો

 ફરે સે કે મોંણહ (માણસ) જ્લ્મે (જન્મે) તારે હો (સો) ગાડાં (બળદગાડું) આબરુ લૈ જલ્મે

 સે એમાંથી દહ (દશ) ગાડાં આબરુ જતી રૈ (રહી) તોય નેવ (નેવું) ગાડાં આબરુ તો રૈ ને “

જુગલકિશોરજી કહે “અલ્યા ગોદડિયા બોલ આ બધી ફરિયાદમાં તારે શું કેવું છે.?”

ગોદડિયો કહે “ભૈસાબ (ભાઇ સાહેબ)જેવું જેને ફાવે એવું લખે ને પોતાના વચ્યારો (વિચારો)

રજુ કરે . મને આ રાજકારણીયોના વચનો ને વિચારો હાચા (સાચા) લાગતા નથી એટલે

એમને ધોકાથી ધબકાવું છું ને જનતાનો વસવાસ (વિશ્વાસ) રજુ કરું છું. વાંક ગનો માફ કરો.”

 “ઓ વલીભાઇ બનો મારા વાલી આ ગોદડિયો કહે લ્યો મારો હાથ ઝાલી

   ઓ પ્રજ્ઞાબહેન આપ સાહિત્ય નામી આ ગોદડિયો આપ આદેશ લેશે પામી

  ઓ આતાજી આપ છો હિમ્મતલાલ જોશી ગોદડિયાએ વાત કાને જ ખોશી

  ઓ જુગલકિશોરજી આપ વ્યાસ આ ગોદડિયાને શિખામણ આપજો ખાસ

  ઓ પુરષોતમજી આપ તો દાવડા આ ગોદડિયાજી કેરાં તારજો જ નાવડાં”

બધાએ મલીને ફરિયાદી બ્લોગરોને કહ્યું ભાઇ જે લેખક પોતાના વિચારો લેખ કે કાવ્યમાં

રજુ કરે તેમાં હાસ્ય કટાક્ષ ને ગાંઠિયા રજુ કરે એમાં બધાને શું વાંધો હોઇ શકે ?

આખરે મુરબ્બી વલીભાઇ મુસા બોલ્યા” અરે ઓ  જેસરવાકર  કાનસરવાકર ને સાંભળ “

“મારી ધોંણ ધારી બોલીમું  કઉ,તો ભઈલા ગોદડિયા, તમારે બારે મઈના શરદી હળેખમના કારણ

નાક બંધાયેલં ર સ એટલ તમને ગંધ્યની ખબર ન પડે, પણ બીજોના બલ્લે ‘હમજો તો હારું સે,

નવી ગોદડી ન્યારી સે. “

 

ગાંઠિયો=

મુજે સાંપોને નહિ નેતાઓને કાટા હૈ


કાશ યે ગોટાલા ઓર ખાયકીકા જહર ઉતર જાયે ઓર,

 

સચ્ચે વચનબધ્ધ બન જાયે તો ફીર કટાક્ષ ન લીખું

=============================================================

સ્વપ્ન જેસરવાકર

18 thoughts on “ગોદડિયો ચોરો…ગોદડિયાજી હાજિર હો….

 1. પ્રિય ગોવિંદ ભાઈ
  ગોદડીયા ચોરામાં તો હવે મોટા મોટા માણસો આવવા માંડ્યા .સ્વર્ગ લોકથી દેવતાઓ માંડ્યા આવવા મનેતો ચોરામાં જવું બહુ ગમે છે કેમકે ત્યાં ઘણું જાણવાનું મળે છે .

  Liked by 1 person

  1. આદરણીય વડીલ .શ્રી આતાજી

   આપ જેવા અનુભવી વડિલોનાં પાવન પગલાં જ્યારે ગોદડિયા ચોરે પડે છે ત્યારે અનેરા આશિર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે.

   આપના શુભાષિશ બદલ ખુબ જ આભાર

   Like

 2. આદરણીયશ્રી. ગોદડીવાળા સાહેબ

  આપની પંચાત હવે તો બરાબરની જામી છે, તમે તો અમારી

  હુરતી ભાષામાં લખુ તો ગાભા કાઢી નાંખવના હો,

  બધા સાહિત્ય પ્રેમી વડીલોને માણવાનો અનેરો આનંદ મળ્યો.

  Liked by 1 person

  1. આદરણીય વડિલ શ્રી પ્રવિણભાઇ

   આપ જેવા અનન્ય વડિલોના લેખનમાં સહકાર વડે ગોદડિયાજી હાજિર હો લેખ ખુબ જાનદાર બન્યો છે.

   બસ આપ આવા અનહદ આશિર્વાદ કાયમ વરસાવતા રહેશો એવી કામના સાથે નમસ્કાર

   Like

 3. ગોદડીયા ચોરાની આ પંચાતમાં ગોદડીયાને જ લપેટમાં લીધો એનો આ આખો પ્રસંગ ખુબ

  રસિક બન્યો.

  મેહોણા બાજુના એક ગોમથી આયેલા એક ગગનજી પટેલ બ્લોગર ગાજી ઉઠ્યા.

  આ મેહોણીયો બ્લોગર ગગનજી પટેલ જે બોલ્યો એ ગોવીન્દ્ભાઈની ઈ-મેલના જવાબમાં લખેલા આ

  મેસાણીયા આ કોમેન્ટ લખનાર બ્લોગર ના જ શબ્દો .

  મને હતું કે ગોવિંદભાઈ એમાં ફેરફાર કરશે પણ એમણે તો એ જ મૂકી દીધું .

  બાકી બધી જ બોલીઓ- કાઠીયાવાડી, સુરતી , ચરોતરી વી. – વાંચવાની ખુબ મજા આવી ગઈ .

  હાસ્યનું હુલ્લડ એટલે જ ગોવિંદભાઈ નો ગોદડીયો ચોરો .રડવું હોય એને પણ આ ચોરામાં આવ્યા

  એટલે ઓછામાં ઓછા એકવાર તો હસવું જ પડે !

  Liked by 1 person

  1. આદરણીય વડિલ શ્રી વિનોદકાકા

   આપ જેવા અનન્ય વડિલોના લેખનમાં સહકાર વડે ગોદડિયાજી હાજિર હો લેખ ખુબ જાનદાર બન્યો છે.

   બસ આપ આવા અનહદ આશિર્વાદ કાયમ વરસાવતા રહેશો એવી કામના સાથે નમસ્કાર

   Like

  1. આદરણીય વડિલ શ્રી દાવડા સાહેબ

   મોંઘેરા મહેમાનો ને આનંદથી આવકાર ને એ બધોય પ્રતાપ આપનો છે.

   બસ આપ આવા અનહદ આશિર્વાદ કાયમ વરસાવતા રહેશો એવી કામના સાથે નમસ્કાર

   Like

 4. ઓ પ્રજ્ઞાબહેન આપ સાહિત્ય નામી
  આ ગોદડિયો આપ આદેશ લેશે પામી
  .
  આદેશ ? વિનંતી કરીએ.
  તમારું જ તમને અર્પણ

  પ્રજ્ઞાજુ કહે-‘ મારી વિનંતી સુણજો ગોદડિયાજી માંડી કાન;
  વિનંતી માહરી જે કોઈ થાયે, એને લખવું અંતર માંહ્ય…
  ભૂખ્યાને દેવું ભોજન, સદાય રાખી પવિત્ર મન;
  ભક્તિ કરતાં દેતાં દાન, અંતર ના આવે અભિમાન…
  આડંબરથી અળગા રહી, સત્ય ટેકને મનમાં ગ્રહી;
  જનસેવા કરવી નિષ્કામ, લેવું રામ પ્રભુનું નામ…
  કોઇ નામે ખોટો ડોળ, કદી ન ભરવો ધનભંડોળ;
  વેરઝેરને રાખી દૂર, વિશ્વપ્રેમ ભરવો ભરપૂર…
  સૌમાં જો જો આતમરામ, તો સૌ સુધરશે કામ;
  મેળવશે જે સૌથી હાથ, એને સદાય મારો સાથ…

  Liked by 1 person

  1. આદરણીય વડિલ બહેન . શ્રી પ્રજ્ઞાજુબહેન

   પ્રજ્ઞાજુ કહે-‘ મારી વિનંતી સુણજો ગોદડિયાજી માંડી કાન;
   વિનંતી માહરી જે કોઈ થાયે, એને લખવું અંતર માંહ્ય

   આપની શબ્દ રચના અંતરમાં છવાઇ ગઇ

   બસ આપ આવા અનહદ આશિર્વાદ કાયમ વરસાવતા રહેશો એવી કામના સાથે નમસ્કાર

   Like

 5. આખરે મુરબ્બી વલીભાઇ મુસા બોલ્યા” અરે ઓ જેસરવાકર કાનસરવાકર ને સાંભળ “

  “મારી ધોંણ ધારી બોલીમું કઉ,તો ભઈલા ગોદડિયા, તમારે બારે મઈના શરદી હળેખમના કારણ

  નાક બંધાયેલં ર સ એટલ તમને ગંધ્યની ખબર ન પડે, પણ બીજોના બલ્લે ‘હમજો તો હારું સે,

  નવી ગોદડી ન્યારી સે. “
  Wah…..Godadiyaji Tame & Valibhai Aa saari Gupchup Kari Thi !
  Maza Aavi.
  Liked the Post !
  Chandravadan
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Avjo @ Chandrapukar !

  Liked by 1 person

 6. ગોવિંદભાઈએ આ પોસ્ટ મૂકવા પહેલાં મારો અભિપ્રાય માગ્યો હતો, જેના જવાબરૂપે લખેલી મારી મેઈલને અહીં યથાવત્ આપું છું. જો કે મદારી સાથેના જંબુરિયા જેવો કંઈક તાલ અહીં કદાચ જામે પણ ખરો !

  ગોવિંદભાઈ,

  મારી ધોંણધારી બોલીમું કઉ, તો ભઈલા; તમે તો આ પંચ્યાતમું મારી ઉતાર્યું સે ! તમે ‘ઓચિત્યભંગ’નું પુસ્યું સે, તો હાચેહાચું કઉ તો આંમાં કાંય વોધા પડતુ નથ. થોડીઘણી તોળ્યા વગરની જે ગાળ્યો ચોપડાવી સ તે ગોદડિયાન લાગુ પડ સ, બાકી બીજોન તો તમે બઉ ઈજત આલી સે. બધીય લોકબોલીઓમું ગાળ્ય એ તો બોલવાનો ટેકો સે. જો કોઈન ઈમ કો કે ગાળ્યો વગર બોલ્ય લ્યા, તો બચારો મૂગોમંતર થઈ જાહે.

  પંચે જે ન્યા તોળ્યો સે, એ તો હાવ હાચો સે. આપણા બંધારણમું વોણીસવાતંતરનો હક આલ્યો તે ઈમનમ નથ આલ્યો. સેલ્લી વાત ગોદડી બદલવાની એ જરા નથ ગમતી. ઈકણે હૂકમ ફાડવાના બદલામું હરહાઈથી કેવુ જોયતુ હતુ કે ભાઈ ગોદડિયા, તમારે બારે મઈના શરદી હળેખમના કારણ નાક બંધાયેલં ર સ એટલ તમને ગંધ્યની ખબર ન પડે, પણ બીજોના બલ્લે ‘હમજો તો હારું સે, નવી ગોદડી ન્યારી સે’.

  માટ્ય, હમ્બા તમે તારે ગરુવારની રાતી આ ઠપકારી દ્યો, બધ્ધોનં ટેસડો પડી જાહે !

  વલભૈ અનં હઘળોના કહળાહમ ઓચશો.

  લિખિતંગ્ય,
  ગોદડિયા સોરાનો આશક, વલદા

  તાજા કલમ : આંયકણે તમે તમારી ફિલમ ઉતારી સે. બીજોનં પેલુ ઓચાવીન પસ ઈયોની ફિલમ તમે ઉતારસો તો કોઈ ના ની પાડે. ‘હાસદરબાર’મું અમે એકબીજોની હોળ મિલીમીટરથી મોડીન હિત્તેર મિલીમીટરની ખૂબ ઉતારી સે, હોં કે !

  Liked by 2 people

  1. આદરણીય વડિલ શ્રી વલીભાઇ,

   આપની ધોંણધોરી બોલી ખુબ ગમી. આપનો શુભ સંદેશ પણ લેખમાં કામ લાગ્યો.

   બસ આપ આવા અનહદ આશિર્વાદ કાયમ વરસાવતા રહેશો એવી કામના સાથે નમસ્કાર

   Liked by 1 person

ગોદડિયો ચોરો… ને પ્રતિસાદ આપો જવાબ રદ કરો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s